Från avfall till livsmedel - mikroorganismer för uthållig fiskodling

Diarienummer 2012-03645
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för mikrobiologi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en hållbar akvakultur med högkvalitetsprodukter och samtidigt utnyttja resurser som nu betraktas som avfall. Det kommer att minska beroendet av fossila råvaror och samtidigt minska miljöpåverkan av de industrier som skapar restprodukterna. Vi skapade ett koncept att omvandla restprodukterna till foder för aquakultur, och organiserade ett akademiskt/ industriellt konsortium som har kompetens inom området och möjlighet att testa de olika stegen i konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Vi skapade en översikt över fältet och generade ett industriellt/ akademiskt konsortium med stor potential. Vi förväntar på kort sikt att få medfinansering av Vinnova för själva forskningsprojektet, och på lång sikt utvecklingen av ett forskningskonsortium av högsta kvalité inom området och en hållbar akvakultur som bidrar till minskad produktion av restprodukter. Hållbar produktion är viktigt för Sveriges internationella konkurrenskraft i industrisektorn och kommer att skapa arbetstillfällen i glesbygden.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom detta planeringsprojekt organiserades så att de inblandade specialisterna inom mikrobiologi och livsmedelsvetenskap först skapade en översikt över deras specifika delområden som sedan syntetiserades på interna möten. ämnesöversikten presenterades senare vid olika mötestillfällen. Industrirepresentanter kontaktades via telefon och mail. Ett ursprungligt planerat stormöte kunde inte organiseras inom tidsramen. ändå ansågs systemet med flera små möten som mest effektiv inom planeringsfasen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.