Framtidens skogsindusti

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för detta VINNOVA-projekt var att: 1. Ta fram FP7-ansökan Forest Industry Factories of the Future med tillräcklig kvalitet att klara kraven för finansiering och 2. Skicka in den före deadline 4/12-2012 kl 17.00. Båda dessa mål har uppfyllts, se nedan och övrig bilaga 1.pdf.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet, FIFoF-ansökan, blev enligt projektgruppen betydligt bättre än ansökan som skickades in 2011 (och som fick 9.5 p i Evaluation Summary Report varav 2.5 på Impact 0.5p under tröskelvärdet). FIFoF adresserar både industrins och samhällets behov (som specificeras i Call texten). Ansökan ligger mitt i prick i vad som efterfrågas i Calltexten. Den kritiska delen är hur utvärderarna bedömer området som adresseras. är det tillräckligt intressant? är idéerna tillräckligt spännande och utmanande? Kan man göra något av detta praktiskt? Slutgiltiga utfallet klargörs före 4 mars.

Upplägg och genomförande

Upplägget för FP7-ansökan FIFoF (Forest Industry Factories of the Future) diskuterades i ett inledande projektgruppsmöte där medlemmar från EU-supportkontoret ingick och det fastslogs att ansökan skulle ´skrivas bakifrån´ dvs. med start i Impact-delen. Genom- och slutförandet av ansökan skedde i diskussioner kring oklarheter och i tillrättaläggande av ansökan för utvärderarna genom att sträva mot en mer innehålls- och intresseeffektiv text. För faktadelarna utnyttjades dels SP-kompetens inom området energieffektivisering vid torkning dels motsvarande KTH-kompetens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.