Framtidens hållbara avfallshantering i tät urban miljö: ESS/Brunnshög

Diarienummer 2014-03992
Koordinator Lunds kommun - LUNDS RENHÅLLNINGSVERK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att precisera Lunds kommuns behov inför planering och upphandling av nya avfallslösningar. Projektet ska undersöka möjligheterna att hitta nya innovativa sätt att erbjuda en hållbar och användarvänlig avfallshantering i Brunnshög. Resultatet av projektet ska kunna användas exv. i en tekniktävling, i innovationsvänlig upphandling eller i upphandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en nettoförteckning över behov, som kan utgöra grund för upphandling av nya avfallslösningar i Brunnshög, en omvärlds- och marknadsanalys med internationell utblick och en projektplan för hur arbetet kan föras vidare i utvecklings- och upphandlingsskedet Projektet har lett till att Lunds kommun och andra nyckelaktörer har gemensam målbild av framtidens hållbara avfallshanteringssystem i Brunnshög, och ökad samsyn kring prioriteringar i det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

Steg 1. Målbild, övergripande behovsidentifiering för framtidens avfallshantering ut i Brunnshög: Genomgång av befintligt material samt dialog med referensgrupp och stort antal aktörer. Steg 2. ökad kunskap om nuläget: Omvärlds- och marknadsöversikt, genom studiebesök och dialog med möjliga leverantörer samt fortsatt dialog med andra aktörer i branschen. Steg 3. Identifikation av behov, förankring av dessa: Fortsatt dialog och samverkan, workshop, rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.