Framtidens Bioraffinaderi 2014 - 2016

Diarienummer 2014-04043
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtidens Bioraffinaderi (FB) ska skapa hållbar tillväxt och medverka till att regionen blir ett centrum för Bioraffinaderiutveckling. Med FoU som verktyg är FB är den sammanhållande länken i ett starkt kluster. Den senaste perioden har miljön etablerats nationellt och det internationella deltagandet har ökat. Förmågan att attrahera forskningsmedel och samarbetspartners har tydligt stärkts. Måluppfyllelsen är god. De flesta mål har uppnåtts eller överträffats. Goda förhoppningar finns om realisering av storskaliga bioraffinaderikoncept under överväxlingsfasen.

Resultat och förväntade effekter

De flesta målen har uppfyllts t.o.m. 2016. Utöver detta har också andra värden skapats. Som uppbyggnaden av ett starkt och väl fungerande kluster, utveckling av kompetens, infrastruktur och arbetssätt i innovationssystemet som attraherar forskningsmedel och gör oss till eftertraktad samarbetspartner. FB har etablerats som en respekterad miljö vars åsikter efterfrågas på högsta politiska nivå vilket ger unika möjligheter att påverka utvecklingen inom området. Flera lovande tekniska koncept som tagits fram i klustret befinner sig i ett läge mycket nära realisering.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att tillsammans med medlemsföretag och externa aktörer initiera och driva bioraffinaderiprojekt längs hela värdekedjorna från skogsindustrin till slutkund, ofta i andra branscher, har löpt på i god fart med högt engagemang. Vår kapacitet och förmåga att mobilisera till samarbeten och skapa och leda komplexa projekt har stärkts och vi deltar i ökad omfattning i internationella projekt. Vi har fortsatt arbetet med att stärka innovationssystemet i samverkan med andra regionala aktörer för att lovande koncept som utvecklats ska nå hela vägen till realisering.

Externa länkar

Länk till Framtidens Bioraffinaderi från SP Processums nya hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.