Framtida Tillväxtmöjligheter för Sverige

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 12 868 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige ska öka förståelsen för framväxande globala marknadsområden samt vilka utmaningar och möjligheter de innebär för svenska företag och samhället i stort.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har närmare analyserat sex områden inom energi, robotik, finansiella marknader, digital säkerhet, industriell digitalisering samt materialforskning. Analysen har disseminerats löpande samt i rapportform. Arbetet har syftat till konkreta kartläggningar samt till att skapa bestående diskussionsforum och samlingspunkter för berörda aktörer inom näringslivet, samhälle och akademi, samt för allmänheten i stort.

Upplägg och genomförande

Områdena har valts i en process som involverat ett stort antal företag och andra beslutsfattare för att identifiera framväxande teknologier och marknadsfenomen. Studierna och analyserna har baserats på ett stort antal intervjuer, workshops, datainsamling och -bearbetning, seminarier, m.m. Kunskapen har disseminerats dels i rapporter, dels via bloggar och sociala media, och dels genom hearings, föredrag och deltagande i konferenser och workshops.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.