Framtida Tillväxtmöjligheter för Sverige

Diarienummer 2012-03634
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 12 868 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige ska öka förståelsen för framväxande globala marknadsområden samt vilka utmaningar och möjligheter de innebär för svenska företag och samhället i stort.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har närmare analyserat sex områden inom energi, robotik, finansiella marknader, digital säkerhet, industriell digitalisering samt materialforskning. Analysen har disseminerats löpande samt i rapportform. Arbetet har syftat till konkreta kartläggningar samt till att skapa bestående diskussionsforum och samlingspunkter för berörda aktörer inom näringslivet, samhälle och akademi, samt för allmänheten i stort.

Upplägg och genomförande

Områdena har valts i en process som involverat ett stort antal företag och andra beslutsfattare för att identifiera framväxande teknologier och marknadsfenomen. Studierna och analyserna har baserats på ett stort antal intervjuer, workshops, datainsamling och -bearbetning, seminarier, m.m. Kunskapen har disseminerats dels i rapporter, dels via bloggar och sociala media, och dels genom hearings, föredrag och deltagande i konferenser och workshops.

Externa länkar

Fokus på ny, omvälvande teknik och hur marknader växer fram

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.