Förutsättningar för ökad närsjöfart på inlandsvattenvägar i sjöar, skärgårdar och kustområden

Diarienummer 2016-03413
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 910 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Målet med studien har varit att kartlägga vilken ökad potential som finns i ett utökat sjöfartssystem längs kusterna samt vilka möjligheter som finns att formera affärsmodeller kring detta. Inrikes och utrikes gods inkluderades i studien. Studien har utrett förutsättningar att sjövägen knyta samman regionens hamnar, analysera hur och i vilken omfattning landinfrastrukturen därigenom kan avlastas och vilka eventuella ytterligare krav som bör ställas på vidareutvecklade fartyg. Studiens resultat har sammanställts i en rapport som publicerats i TFKs rapportserie (TFK 2018:1).

Resultat och förväntade effekter

Med de regelverk och kostnader som idag råder är det svårt att få lönsamhet i inlandsvattensjöfart. Det finns dock en potential att skapa kostnadseffektiva transportupplägg om fartygen optimeras efter de typer av transporter de ska utföra. En lotsbefrielse för inlandsvattensjöfarten förmodas öka möjligheterna att skapa kostnadseffektiva transportupplägg med inlandsvattensjöfart. Genom att utöka inlandsvattenområdena till att även inkludera kustområden i den mån det går avseende våghöjder kan ett större område och fler aktörer nås vilket ökar den potentiella godsmängden.

Upplägg och genomförande

Studien har haft en explorativ ansats och utgått från resultatet från en tidigare förstudie. Information har samlats in genom litteraturstudier och intervjuer samt vid en workshop. Utifrån ansatserna och informationsinsamlingen har analyser genomförts och slutsatser dragits om förutsättningar för ökad sjöfart och ökade godstransporter på inlandsvattenvägar i sjöar, skärgårdar och kustområden. Vidare formulerades tillsammans med referensgruppen ansatser och problemställningar med fokus på Mälardalslänen, containergods samt bulkgods, främst bränslen och massgods.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.