Förstudie om Övertorneå kommun som testbädd för koldioxidkrediter från skogen

Diarienummer
Koordinator ÖVERTORNEÅ KOMMUN - Tillväxtenheten
Bidrag från Vinnova 433 688 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har uppfyllt syftet att planera en testbädd för skogliga koldioxidkrediter, identifiera andra tjänster i miljöteknik och skriva en ansökan till fullskaligt projekt. Testbädden fokuserar på att utveckla klimatkompensation i skogsbruket. I testbädden ska det finnas tillgång till en fungerande infrastruktur av väl dokumenterade försöksområden i praktisk skala och till utarbetade metoder för mätning/provtagning/datahantering/analys. Testbädden kan därmed nyttjas för andra ändamål och undersökningar av skogsekosystemet, tex nya tillväxthöjande åtgärder.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens förväntade resultat har uppnåtts. Ett utkast på en projektplan för genomförande projekt har skrivits och kommer att skickas in till Vinnova senast 3 september. Testbädden är förankrad hos projektpartnerna, men pga en omorganisation på LKAB är omfattning av LKABs insats i projektet oklar i dagsläget. Testbädden blir ett delprojekt i fortsättningsprojektet till ABCD. Ansökan om medfinansiering för projektet har lämnats in till Landstinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts så som beskrivet i basrapporten. övertorneå Kommun har anlitat Mattias Johansson för arbetet med utformningen av testbädden och projektansökan. Arbetet har skett i samarbete med projektets styrgrupp, där deltagarnas olika kompetensområden har hjälpt till att forma testbädden. Problemdiskussioner har genomförts och påverkat testbäddens utformning, och kommer även att fortsätta under etableringen av Testbädd övertorneå.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03985

Statistik för sidan