Förstudie om betalsystem för elvägar (FIFFI)

Diarienummer 2014-01398
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 715 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att sortera begrepp, identifiera behov, reda ut integritetsfrågor och dra lärdomar från existerande betalsystem för telekommunikation, internettjänster och järnvägstrafik. Det övergripande målet för förstudien var att öka förutsättningarna för implementering av betalsystem för elvägar, samt att öka forsknings- och innovationskapaciteten i Sverige och främja branschöverskridande samverkan mellan svensk fordonsindustri, telecomindustri och forskningsinstitut.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har beskrivit aktörer och roller inom väghållning, godstransporter med lastbil, kollektivtrafik med buss och elförsörjning. Lärdomar har hämtats från telekommunikation, järnvägstrafik, kilometerskatt, HCT etc. Integritetsaspekter kopplat till elvägar har studerats. En viktig del av denna förstudie är ett lösningsförslag till betalsystem för elvägar som tagits fram med inspiration från affärsstödssystem från telekomindustrin och med tanken att beräkning av energiförbrukning skall baseras på avståndsläsning av effektmätare eller sensorer i fordonen.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har enskilt och gemensamt arbetat med intressent- och behovsanalyser, lärdomar från existerande system, analys av integritetsfrågor, lösningsförslag för betalsystem, och slutsatser. Projektet har presenterats vid ett seminarium för FFI Transporteffektivitet 2014 och vid konferensen Transportforum 2015 under sessionen ´Elvägar´, vid båda tillfällena visade åhörarna stort intresse och ställde flera frågor. Projektparter och projektstödjare har genomfört tre gemensamma möte för projektstart, avstämning och avslut.

Externa länkar

https://www.viktoria.se/projects/revenue-management-for-electric-road-systems

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.