Förstudie och prototyp avseende trafiksäkerhetsaspekter på helt nya tal- och språkgränssnitt i uppkopplade fordon

Diarienummer 2014-05576
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Syfte och mål

Syftet var att utreda och demonstrera möjligheterna med talgränssnitt i tunga fordon, samt bilda konsortium och formulera ett tekniksamarbetsprojekt. En litteraturstudie inkl. designrekommendationer togs fram, och en prototyp utvecklades som använts i idéworkshops med intressenter som Trafikverket, VTI och Scania. Veridict och Scania har som resultat formulerat ett gemensamt projektförslag till FFI inriktat på demonstratorutveckling och test med Veridicts teknik i uppkopplade fordon i trafik.

Resultat och förväntade effekter

En litteraturstudie gav fördjupad analys och identifiering av kritiska teknikutvecklingsområden. Studien innefattade också designrekommendationer för talstyrda gränssnitt, och hypotesformulering kring systemegenskaper som då kan uppnås i tre utvecklingssteg. Detta bör testas i ett uppföljningsprojekt. En mobil, talstyrd prototyp utvecklades med trafikrelevanta tjänsteexempel. Denna nyttjades för kunskapsspridning och idéworkshops med intressenter och har lett till formulering av ett uppföljande tekniksamarbetsprojekt (demonstrator och test i fordon).

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av 3 arbetspaket (AP1 - AP3), motsvarande de 3 syftena, med varsin aktivitetsledare. AP3 med kunskapsspridning, konsortiebildning och förankring av samarbetsprojekt inleddes medvetet tidigt och resulterade därför i flera förslag varav ett tekniksamarbete mellan Scania och Veridict konkretiserats till inlämnat projektförslag. Rapporten i AP1 användes som underlag för teknikutvecklingen av prototypen i AP2. Utvecklingen skedde successivt med agila metoder, vilket gjorde att prototypen i olika utvecklingsstadier kunde användas vid idéworkshops i AP3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.