Förstudie Life Science-Plattform

Diarienummer 2012-01033
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta fram konkreta förslag på hur utvecklingen av en nationell innovationsinfrastruktur för svensk Life Science industri kan stimuleras samt hur denna kan byggas utifrån AstraZenecas nedlagda verksamhet i Södertälje. Detta uppfylldes genom att presentera fyra konkreta förslag till åtgärder. Resultaten togs fram av olika arbetsgrupper som bestod av personer med nyckelroller inom svensk Life Science och presenterades i form av en skriven rapport med annex specifika för varje arbetsgrupps förslag samt en rapport för Swedish Institute for Toxicology.

Resultat och förväntade effekter

Fyra konkreta förslag resulterade från förstudien: Scandinavian Institute for Drug Discovery (SIDD), Swedish Institute for Toxicology (SIT) och Institutet för hållbar processutveckling och katalys (Ihpk), samt åtgärder för hur innovation inom sjukvården kan förenklas(Klinisk uppkoppling-sjukvården som en framtida innovationsplattform i Sverige). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver vidare Ihpk. Projektet ´Klinisk Uppkoppling´ kommer att bedrivas vidare av KTH. Vilka aktörer som kommer att driva vidare SIDD samt SIT är ej fastställt.

Upplägg och genomförande

Fyra arbetsgrupper tillsattes och drevs av SP med representanter från AstraZeneca, akademi, industri samt sjukvården. Grupperna utredde förutsättningarna för fyra olika relevanta områden: Drug Discovery, Hållbar processutveckling och katalys, Toxikologi, samt Klinisk uppkoppling. De fyra arbetsgrupperna presenterade fyra olika konkreta strategier, där varje arbetsgrupp drev arbetet inom sin grupp oberoende av de andra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.