Förstudie: kunskapsdokumentation av NKS-processen

Diarienummer 2012-04474
Koordinator Karolinska institutet - Medical Management Centrum
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vänligen se ovan

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har identifierat att en forskningsinriktad dokumentation av NKS-processen både är behovsmotiverad för Karolinska universitetssjukhuset och kunskapsmotiverad för forskarvärlden om den bedrivs ur ett förändringsledningsperspektiv. Förstudien kommer utgöra underlag för en större ansökan gällande forskningsinriktad kunskapsdokumentation av NKS-processen.

Upplägg och genomförande

Förstudiens upplägg och genomförande har bestått av löpande möten och workshops med olika nyckelpersoner relaterade till NKS-processen samt datafångst i form av observationer och litteraturgenomgång. Projektets framdrift och preliminära slutsatser har löpande validerats med nya Karolinskas Operativa Styrgrupp (OSG), KI och VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.