Förstudie IRT-programmet

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att genom studier och samverkan med omkringliggande verksamheter analysera frågor som rör förutsättningar och möjligheter för uppfinnare att kommersialisera idéer framgångsrikt och därmed bidra till att skapa tillväxt i Sverige samt att ta fram förslag som underlättar detta. Genom rapporten är målet uppfyllt med projektet.

Resultat och förväntade effekter

På basis av rapportens slutsatser och förslag är ambitionen att förbättra systemet för att stödja utvecklingen av uppfinnares idéer och förslag till nya produkter och affärsidéer.

Upplägg och genomförande

Projektet har utmynnat i en vetenskaplig rapport som tagits fram genom fallstudier,studieresa till Silicon Valley, kartläggning av internationell forskning, diskussioner, konferenser och deltagande i möten med organisationer och uppfinnare/småföretagare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.