Förstudie inför utlysning av medel för följeforskning på SIO-satsningen

Diarienummer 2014-05731
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 127 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie har varit att utarbeta ett förslag till forskningsagenda för analys av innovationspolitiska satsningar med ambitionen att stärka, förnya och positionera redan starka profilområden med stor potential för Sveriges framtida ekonomi. I forskningsagendan identifierar vi ett antal kunskapsluckor kopplade till området innovationspolitik samt förslag till hur dessa kunskapsluckor kan fyllas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien ska ligga till grund för formulering av flera konkreta forsknings- och utvärderingsprojekt med syfte att skapa en bättre kapacitet att följa upp resultat och effekter av innovationspolitiska program, samt därigenom bidra till en stärkt förmåga att formulera bättre innovationspolitiska program i framtiden.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av forskare vid CIRCLE, Lunds universitet. Analysen bygger på litteraturstudier (tidigare forskning), dokumentanalys, översikt av idag pågående forskning i fältet, samt två fokusgruppsmöten med representanter för det innovationspolitiska programmet ´Strategic Innovation Areas´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.