Förstudie för Innovationstävling inom Digital Hälsa

Diarienummer 2015-04136
Koordinator Annika Oest
Bidrag från Vinnova 307 840 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet undersöktes förutsättningarna för en utmaningsdriven innovationstävling i digital hälsa inom två fokusområden i Sverige: hälsolitteracitet och behandlingsföljdsamhet. Totalt har 24 ämnesområdesexperter intervjuats och deras kunskap och erfarenhet har tillsammans med information från skrivbordsstudier sammanställts och analyserats. Resultatet i form av fyra förslag på utmaningar samt en design av tävlingen har presenterats i rapportform samt diskuterats vidare i en workshop ledd av Nesta med inbjudna experter. Projektets mål anses vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter av projektet är att en innovationstävling inom digital hälsa genomförs i Sverige. På en individuell nivå ser vi att det kan leda till ökad hälsa och välmående, och på en samhällsnivå till minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Upplägg och genomförande

Projektet fortlöpte enligt plan. Den mest utmanande delen av projektet var att få tillgång till experter med så kort varsel som projektet krävde. Många av dem är upptagna forskare, företagsledare och kliniker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.