Förstudie för fullskalig testning av Minestos innovativa kraftverk för tidvatten- och havsströmmar

Diarienummer 2013-04340
Koordinator Minesto AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att förbereda och planera för fullskalig verifiering genom testning av Minestos kraftverk DEEP GREEN har uppfyllts då projektet levererat en genomarbetad, tydlig och utvärderad projektplan innehållande konceptuell design, kravspecifikationer, tidplan, budget, risker, identifiering av kritiska delområden och bedömning av realiserbarheten av den fullskalig verifiering av DEEP GREEN.

Resultat och förväntade effekter

Minesto förväntade sig en förstudie med en utvärderad projektplan som tydligt kunde identifiera risker, kritiska delområden och realiserbarheten för att verifiera DEEP GREEN i fullskala. Resultaten av projektet uppfyller dessa förväntningar. Projektet har försett Minesto med ett dokumenterat och strukturerat underlag för att kunna ta det naturliga nästa steget i utvecklingen av DEEP GREEN och framgångsrikt kunna genomföra framtagning, verifiering och testning av det fullskaliga kraftverket. Detta genomförande beräknas ta 2.5-3 år och det behöver en budget på dryga 200 MSEK.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har löpt enligt plan och projektspecifika mål har uppfyllts kontinuerligt i enlighet med planeringen av arbetspaketen. Den strukturerade och väl planerade tidplanen för arbetspaketen och de tydliga definitionerna av dess innehåll har underlättat genomförandet av projektet och resulterat i en förstudie som uppfyller syftet med projektet.

Externa länkar

www.minesto.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.