Förstudie för Demonstartionsanläggningen-Swedish Water Innovation Center (SWIC)

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förprojektet har uppnått syftet att utveckla SWIC . 1. Vi har nått ut till mer än 200 företag/forskare med vårt erbjudande. Samarbetsavtal med IUC och uppstartandet av ett större utvecklingsprojekt med Sthlm Vatten. 2. öppnat upp SWIC även för behandling av industriellt vatten. 3. Vi har deltagit i tre konsortier som sökt finansiering från EUs Demonstrationsprogram. Vi koordinerade ett som har fått 15 av 15 poäng. VTT från Finland har besökt SWIC och vi diskuterar nu hur de ska ansluta till arbetet. Kontakter även med Kina,Chile. 4.Vi har beställt nytt styr och reglersystem från CACTUS.

Resultat och förväntade effekter

SWIC har öppnats upp för fler intressenter både från Sverige ,EU och Kina, Chile, Indien (forskare, företag, finansiärer) vilket ger en starkare ställning. Detta gäller både finansiellt men också ur aspekten att SWIC tillförs kompletterande kunskap. Vi har också fått ett ökat förtroende att utveckla morgondagens kommunala vattenrening både från EU (7:e RP) samt Stockholm Vatten. Detta stärker också SWIC s ställning i forskarvärlden men också bland problemägarna. Ett strategiskt samarbete med Kina möjliggörs genom att SWIC ger en inträdesbiljett till större FoU ansatser.

Upplägg och genomförande

För att stärka SWIC har vi utrett /implementerat förslag inom fyra områden. 1. öppna upp SWIC för fler aktörer-vi har bearbetat en stor grupp men också kommit till avslut med IUC ,Stockholm Vatten samt några småftg Vi har även lämnat in tre EU ansökningar varvid en på 5,2 MEURO synes bli beviljad. 2. Komplettering av befintliga anläggningen har resulterat i ett förslag till fördubbling av ytan samt en beställning av ett nytt styrsystem. 3. Finansieringsmodeller har tagits fram liksom ett avtal med KTH om finansiering av driften . 4. ökad export via utvecklandet av lokomotivsföretagsiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.