Förstudie avseende gastankstationer för vintertest

Diarienummer 2010-02607
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförande av en TSS förstudie innefattande behovsanalys, kostnadsuppskattningar, placering och tänkt entreprenadmodell. I en fösta fas skall planeras för fordonsgas men förstudien innefattar också planering för hur vätgas skall kunna distribueras. Om möjligt skall konkreta initiativ för gasdistribution stödjas.

Resultat och förväntade effekter

Förstudierapport med förslag på placering och tänkt entreprenadmodell. Om möjligt praktisk erfarenhet av gasdistribution i kallt klimat.

Upplägg och genomförande

Kontrakterad förstudie ledare rapporterar till TSS projektledning samt praktiskta prov om möjligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.