Förstudie - Verifiering av aktiva säkerhetssystem i chassidynamometer

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 353 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - våren 2019

Syfte och mål

Förstudien ämnar undersöka vilka krav som ställs på chassidynamometer, testobjekt och simulerad omgivning för verifiering av aktiva säkerhetssystem, samt uppskatta vilka fördelar metodiken kan frambringa. Förstudien ska sammanställa möjligheter och begränsningar i att använda verifieringsmetodiken ´Vehicle-In-The-Loop´, specifikt i chassidynamometer, vid test av aktiva säkerhetssystem. Vid avslutad förstudie är målet en projektidé för vidtagande projekt förankrad med fordons/sensortillverkare så att ansökan kan färdigställas till FFI utlysning i juni 2020.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien förväntas på lång sikt bidra till effektivare provmetoder för aktiva säkerhetssystem i fordon. Närliggande effekter är vidare samarbeten i form av projekt där provmetoder för aktiva säkerhetssystem kan utvärderas. Förstudiens resultat är en jämförande analys och specifikation av metodik och utrustning för verifiering av aktiva säkerhetssystem på provbana samt i chassidynamometer. Analysen ligger till grund för ett vidtagande projekt där förstudien omsätts till praktiskt genomförande.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien inleds av en litteraturstudie för att sammanställa tidigare aktiviteter i området och kartlägga nyckelpersoner för framtida korrespondens. Vidare ska en metodik och verktygsanalys genomföras för provningskonfigurationen i sin helhet, här kommer essentiella komponenter samt funktion identifieras. Utifrån befintliga, etablerade provmetoder ska provningskonfigurationen kravställas. Slutligen ska en tid och resursjämförelse utföras i förhållande till traditionell provning på provbana.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2020

Diarienummer 2019-03087

Statistik för sidan