Förstärkt kompetens inom forskning och utveckling av industriella tribosystem

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 258 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har utförts i samarbete mellan Uppsala universitet (UU) och ABB Corporate Research (CRC) i Västerås inom forskningsområdet tribologi och tribomaterial. Huvudsyftet med projektet har varit utveckling av projektledarens vetenskapliga kompetens. Strategin har varit att involvera henne i ett pågående hög-prioriterat projekt inom ABB, samt att identifiera och utveckla andra forskningsområden av gemensamt intresse. Syfte och mål har uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat från projektet var att förstärka projektledarens erfarenheter och specialisering inom tribologi och materialteknik, bidra till utökad generell kunskap om olika tekniska system och tillämpningar, bidra till att skapa ett relevant nätverk, samt utveckla professionella färdigheter inom exempelvis projektledning och -styrning. Dessutom till att strategiskt förstärka kompetensen inom tribologi vid ABB. Alla dessa delar har ingått i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts under 3,5 år. Mobiliteten har bestått i att projektledaren har tillbringat 1-2 dagar per vecka vid ABB CRC. Den mottagande miljön har varit den CRC-grupp som arbetar med nya isolationssystem och material. Projektledaren har varit involverad i flera projekt som utförts vid ABB CRC i samarbete med andra affärsenheter inom ABB. Genomförandet av projektet har fungerat utmärkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.