Forskarstöd och följeforskning för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete

Diarienummer 2015-06594
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 796 542 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har bidragit med forskarstöd för projektägare/intermediärer, samt följt och dokumenterat processen, för att utveckla strategiskt styrelsearbete i små och medelstora företag. Projektets upplägg har möjliggjort systematisk analys av den rika empiri och de forskningsmässiga insikter som kommit fram under själva forskarstödet/följeforskningen. Lärdomar från projektet har spridits via lärseminarier, samt dokumenterats i form av två forskningsrapporter som presenterats på internationella vetenskapliga konferenser med peer review förfarande.

Resultat och förväntade effekter

Genom sitt interaktiva upplägg, förankrat i forskningsmetod och processtöd, har projektet bidragit till ett ökat lärande i linje med målsättningen. Projektet har löpande gett synpunkter och råd till utvecklingsprojekten i en lärande och framåtsyftande ansats, för att medverka i skapandet och utvecklingen av nya arbetssätt och metoder för strategiskt/innovationsdrivande styrelsearbete. Upp till detta har projektet skapat forskningsbaserad kunskap om implementering av innovationspolitiska åtgärder via intermediärer.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit explorativt på så sätt att planering av innehåll och genomförande har skett, allt eftersom Tillväxtverkets satsning på strategiskt styrelsearbete i små och medelstora företag utvecklar sig. Systematisk analys har möjliggjorts via den rika empiri och de forskningsmässiga insikter som framkommit under själva forskarstödet/följeforskningen, inklusive den datainsamling som skett vid kontakt med de entreprenörsföretag som deltagit i själva insatserna. Detta har möjliggjort att erfarenheter och lärdomar från projektet strukturerats och dokumenterats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.