Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 426 800 kronor
Projektets löptid april 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Dagens cykelinfrastruktur utanför tätorter är bristfällig vilket äventyrar potentialen för cykling på landsbygden, bl.a. beroende på hög kravställning, höga kostnader och långa ledtider, svårigheter med marktillgång samt en ofördelaktig ansvarsfördelning. Projektet syftar till att undanröja hinder som dessa, vilket bromsar kommuner och regioner från mer omfattande satsningar på cykelvägar utanför tätorten. Projektet bidrar till att bygga ut effektiv cykelinfrastruktur och därmed till ökat cyklande utan de långa ledtider som är vanliga för dagens cykelbanor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas att genom ökat cykling utanför tätbebyggda områden bidra till mer klimatneutral transportinfrastruktur, underlätta för klimatneutrala transporter och därmed till minskad miljöbelastning från transportsektorn. Detta bidrar också till bättre folkhälsa och bättre tillgänglighet i glesa geografier. Projektet har också som effektmål att minska resursanvändning och markintrång vid vägbygge och därmed öka resurseffektiviteten. Vidare skapar den möjligheter för nya användningsområden för svensk träråvara och träindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och medverkande innovationsparter är Modular Cycling Networks AB som har utvecklat en prototyp för prefabricerade trämoduler för cykelvägar. Övriga projektparter är behovsägare; kommunerna Orust, Uddevalla, Färgelanda, Dals-Ed och Lysekil -kommuner med främst glesbygdkaraktär, där Orust och Uddevalla kommun kommer ställa upp som testbäddar för cykelinfrastruktur i form av prefabricerade trämoduler. Projektet kommer även utföra policy-relaterad studie, kartlägga kommunernas behov av cykelinfrastruktur och utvärdera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2022

Diarienummer 2022-00173

Statistik för sidan