Fördjupad branschkartläggning

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

För verksamheten vid VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet behövs goda kunskapsunderlag om Sveriges nationella, regionala och sektoriella innovationssystem i en internationell jämförelse. Detta inkluderar kunskap om innovationssystemens aktörer, deras respektive roller, position i en global kontext, nätverk och innovationsprocesser. Kunskapsunderlagen används i strategiprocesser, för dialog med innovationssystemets aktörer, i den operativa verksamheten samt som stöd för uppföljning, utvärdering och effektanalyser av VINNOVAs insatser.

Resultat och förväntade effekter

I den kunskap som behövs om innovationssystemen ingår följande komponenter som påverkar förmågan till innovation och därmed Sveriges konkurrenskraft: - Näringslivet och industriella trender - Policy och system, inklusive finansiering - Forskning, utveckling och innovation - Samhällsbehov och utmaningar

Upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i nära samarbete med innovationssystemets aktörer. Processernas utformning bidrar till förankring och att resultatet sprids och diskuteras i innovationssystemet. Processerna och resultaten är en viktig del i VINNOVAs dialog med, och erbjudande till, regionerna. Faktaunderlagen är avsedda att användas för strategisk diskussion av olika aktörer och aktörskonstellationer och förutom rapporten produceras en databas med insamlad information och ett grafiskt gränssnitt för att visualisera resultat från databasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.