Fördjupad branschkartläggning vatten och luft

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna studie av företagen inom miljötekniksektorn är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Studien tjänar till att ge en nulägesbild av miljöteknikföretagen, för att myndigheter och organisationer som arbetar med att stärka dessa ska kunna fatta kloka beslut när det gäller prioriteringen av medel.

Upplägg och genomförande

Bruttopopulationen aktiebolag som identifierades med denna metodik var 5 500 företag som sedan analyserades ett och ett varvid 1 571 miljöteknikföretag, som sysselsätter 74 742 personer (heltidsekvivalenter) och med en total nettoomsättning på 260 miljarder kr, sållades fram. Dessa analyserades ur flera olika perspektiv såsom t.ex. FoU-intensitet, geografisk fördelning, export, utländskt ägande, resultat, förädlingsvärde och nettoomsättning. Dessutom delades företagen in i företagstyper beroende på om de levererar en produkt, tjänst, system eller samhällsservice.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04077

Statistik för sidan