Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2

Diarienummer 2015-04812
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 2 700 464 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2015-00038-en

Syfte och mål

Syftet med denna studie var att undersöka, utveckla och utvärdera nya säkerhetshöjande funktioner, baserade på fordon med elektrisk framdrivning. Uppgiften i projektet var att utveckla implementerbara algoritmer för olika körfall och sedan verifiera prestandan hos dessa i utvalda trafikscenarier, genom simulering och experiment. Ett flertal säkerhetshöjande funktioner har identifierats. Detaljerade undersökningar av valda körfall visar på betydande säkerhetsvinster med dessa funktioner.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal körsituationer har studerats. Exempel på dessa är undanväjning i närvaro av mötande trafik, påkörning bakifrån och korsningsolyckor. Vid alla dessa scenarier har funktioner baserade på elektrisk framdrivning visat positiva effekter. Genom att reglera fordonets hastighet kan olyckor helt undvikas. Förutom att påvisa säkerhetspotential hos de utvecklade funktionerna levererar projektet också tekniska mjukvarulösningar. En förväntad framtida effekt är att bilproducenter kommer att addera säkerhetshöjande funktioner till sina elektrifierade fordon.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har uppdraget varit att utveckla regleralgoritmer och mjukvara för implementering i bil och att visa förbättringspotentialen både teoretiskt med hjälp av simulering och med fordonsprov. För den teoretiska analysen har validerade fordonsmodeller från Volvo Cars använts. Prov i bil av den utvecklade mjukvaran har genomförts vid ett antal tillfällen. Alla prov har genomförts på avlysta banor, bl.a. Asta Zero. Med hjälp av simulering och bilprov har de utvecklade funktionernas säkerhetsförbättringspotential kunnat verifieras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.