Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå

Diarienummer 2016-03879
Koordinator Göteborgs Kommun - Angered Stadsdelsförvaltning
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst)

Syfte och mål

Projektet ska utveckla innovativa former för sammankoppling och analys av data för tidig upptäckt av riskmönster kopplat till våra utfallsmått. Utifrån ny kunskap skapar vi ett beslutstöd för att utveckla och anpassa interventioner som bidrar till förbättrad folkhälsa hos barn 0-15 år i Angered. Uppföljning och dokumentation sker i nära realtid. Det primära syftet är att fördjupa förståelsen för vilka bakgrundsfaktorer som verkar ha särskilt stor inverkan på utfallet samt att möjliggöra bättre anpassning av åtgärder utifrån vetskapen om vilka faktorer som har störst påverkan på utfallet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet planerar att fullfölja utvecklingen av vårt utfallsmått lektionsnärvaro hela vägen till ett system av mätande, identifiering av risker, interventioner och utvärdering av vilken åtgärd som fungerar bäst för olika individer och grupper. Således produceras en färdig modell som kan spridas i stor skala och användas för att koppla på ytterligare utfallsmått under ett barns uppväxt. Vi kan anta att tidig upptäckt av risker, enligt våra mått, bidrar till tidigare start på insatser och därmed minskade kostnader för t.ex. sjukvård och andra välfärdstjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Vi arbetar parallellt med 3 delprojekt. Det första, utfallsmått lektionsnärvaro, med start jan 2017. Det andra delprojektet, utfallsmått 2, startar kvartal 3 2017. Utfallsmått väljs beroende på vart vi etablerat arbetsformer för datainsamling, analys, & interventioner hos våra parter. I delprojekt 3, övriga utfallsmått, mobiliseras de organisationer som besitter data för att se hur vi kan inhämta, lagra & analysera den. I alla delprojekt jobbar vi med två spår. På organisatorisk nivå med verksamhetsutvecklingsperspektiv, & utifrån analys & lärande av data & teknisk lösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.