Följeforskning Digitaliseringspiloter - Lärdomar om Komplexa och Unika Samverkansprojekt (LOKUS)

Diarienummer 2016-03504
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med följdforskningsprojektet LOKUS var att formulera lärdomar kring samarbetsaspekter, projektkomplexitet och demonstratorns roll i digitaliseringspiloterna. Målsättningen med projektet var att bidra med kunskap om hur komplexa samverkansprojekt kan organiseras och ledas. Studien pekar på vikten att utforma projekten sa att aktörerna tillsammans kan bygga på varandras styrka och på ett iterativt sätt kunna ta steg i utvecklingen av nya teknikplattformar och innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Teknikplattformarna kan ses som dynamiska system som de olika aktörerna kan utveckla nya innovationer kring både inom och utanför projektets ramar. Digitaliseringspiloterna bidrar till att de olika aktörerna kan bygga på varandras styrka och dra fördelar av s k ’running in packs’ där teknologin legitimeras och industristandarder utvecklas. Projekten orkestreras tekniskt och organisatoriskt genom en demonstrator. Affärsmässigt bedrivs eventuella diskussioner snarare inom respektive företag.

Upplägg och genomförande

Projektets resultat bygger på analyser av möten/intervjuer/telefonintervjuer med berörda inom projekten. Vi har haft 49 kontakter med 27 personer inom 17 olika organisationer. Även litteraturstudier inom digital innovation, plattformar, boundary objects, innovationsprocesser, och technology readiness levels har genomförts. Dessutom har bakgrundsmaterial samlats in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.