Finansiell rådgivning - studier av rådgivningspraktiken

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskningsprojektet har uppfyllt syftet att ge ny kunskap om finansiell rådgivning till konsumenter utan expertkunnande inom placeringstjänster och om hur konsumenternas behov tillgodoses i personlig finansiell rådgivning. Detta har betydelse både för industrin, som utvecklar nya finansiella tjänster, och för tillsynsmyndigheten. Kunskap om faktorer som påverkar personlig rådgivning i en finansiell kontext bidrar också till utveckling av nyare forskning kring migration av konsumenter i rådgivning till digitala kanaler.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom projektet haft ett brett anslag med fler olika faser av datainsamling och olika metodansatser så finns också många intressanta delresultat. Bland de olika resultat genererats kan särskilt nämnas hur finansiella rådgivare överskattar sina kunders riskvilja och samtidigt underskattar kundernas förtroende för sin rådgivare. Negativa effekter för konsumenten av en hög grad av förtroende för rådgivaren har påvisats och också betydelsen av könstillhörighet för såväl kunders som rådgivarens agerande.

Upplägg och genomförande

Projektet har med bred ansats genomförts i ett antal steg där olika typer av data samlats in och analyserats. Projektet har genomfört observationer av rådgivningar på bankkontor, intervjuer med kunder och rådgivare samt filmat rådgivningar för senare tolkande analys. Data har samlats in genom enkäter till kunder och rådgivare samt genom experiment, vilka analyserats med statistisk metod. Resultat av de olika analysera som genomförts har presenterats på internationella konferenser och resulterat i såväl konferenspapper som publicerade artiklar i granskade journaler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.