Fiberoptiska töjningssensorer för gruvbranschen

Diarienummer 2013-03486
Koordinator MALMFÄLTEN I NORR AB - MALMFÄLTEN I NORR AB, Kiruna
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en flexibel, fiberbaserad töjningssensor anpassad för gruvbranschen som ger ett tydligt mervärde i jämförelse med den teknologi som vanligen nyttjas i dag. En design har tagits fram som uppfyller gruvbranschens krav. Prototyper har tagits fram och testats ingående i laboratorium och har i försök visat mycket god prestanda. Målet är att med den utvecklade sensorn lägga en god grund för produktifiering och en fortsatt kommersialisering av tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Gruvbranschens efterfrågan och krav på sensorer är sammanställd och definierad vilket ger en god förutsättning för att sensorerna utvecklas mot bakgrund av mest efterfrågad teknik. De långt utvecklade prototyperna och mjukvaran med de goda prestanda de visat sig ge är väl lämpade för demonstrationer i såväl laboratorie- som gruvmiljö. Detta förväntas vara mycket användbart för att knyta fler intressenter, presumtiva kunder och eventuella finansiärer till en produktifieringsprocess.

Upplägg och genomförande

Initialt utreddes och sammanställdes de krav som gruvbranschen ställer på töjningssensorer för att de ska vara intressanta att använda.Med detta som grund utreddes ett antal olika tekniska idéer, där ett antal varianter även testades i laboratoriemiljö. Utifrån detta utvaldes ett koncept som ansågs ge fullgoda prestanda i kombination med kostnadseffektivitet. Baserat på detta togs en design för kompletta kapslade sensorer fram, vilka slutligen har utvärderats i laboratoriemiljö med gott resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.