Fastighetsspecifik information om natur- och kulturvärden, Fas 2 - tjänstedesignad vidareutveckling

Diarienummer 2014-03000
Koordinator Länsstyrelsen i Jönköpings län
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Samlad fastighetsspecifik information Fas 2 har haft som syfte att utreda hur en tjänst som på ett enkelt, informativt och samlat sätt visar den kunskap myndigheter har om natur- och kulturvärden kopplade till en fastighet skulle kunna utformas. Projektet har fokuserat på användarna och på att ta in deras synpunkter i utformningen av tjänsten. Detta har gjorts genom Metrias arbete med en användarcentrerad målgruppsanalys och efterföljande förslag på prototyp.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har avlöpt väl enligt plan. Med hjälp av Metria har ett förslag på prototyp tagits fram som både innefattar vilken typ av geodata som målgruppen finner intressant, samt hur en tjänst skulle kunna utformas för att göra det enkelt och pedagogiskt för en användare att ta till sig information.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetsuppgifter har delats mellan projektgruppen och en konsult. Projektgruppen har ansvarat för att driva projektet, myndighetsförankring, nyttoanalys och riskklassning. Konsulten har ansvarat för den användarcentrerade målgruppsanalysen samt framtagande av förslag på prototyp för den tänkta tjänsten.

Externa länkar

Länsstyrelsen i Jönköpings webbsida för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.