Extended Gates - System för hållbara tunga godstransporter genom tätort - förstudie Göteborgs Hamn

Diarienummer 2014-05611
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genomförts som en explorativ utredning med syfte att besvara den övergripande frågeställningen: är Extended Gates en lämplig metod för att möta de problem och utmaningar som kopplar till den tunga godstrafiken till och från Göteborgs Hamn? Utifrån redovisad kalkyl och analys finner vi ingen anledning att avvisa förslaget med Extended gates.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien visar att en lösning med en Extended Gate utefter Hisingsleden med HCT skyttlar till och från hamnen minskar såväl antalet fordonsrörelser (50-75%) samt antalet körda kilometrar (30-50%). Denna lösning med konventionell teknik är kostnadsneutral beroende på utformning vid en volym på 90 000 enheter per år. Vid en volym på 200 000 enheter per år påvisas en kostnadssänkning om ca 50 SEK/enhet beroende på utformning av Extended Gate. CO2 minskar med upp till 30%, NOx minskar med 80% och energianvändningen per enhet är konstant.

Upplägg och genomförande

En studie innehållande följande moment genomfördes; problemformulering, avgränsning, arbetsmöten med projektgruppen, formulering av studieobjekt, insamling av empiri, kalkyl och analys, slutsatser, rapportering, slutseminarium. Den genomförda förstudien är en översiktlig analys som baseras på insamlad data, ASEK värden och antaganden för att kunna göra en bedömning av de nyttor och kostnader som en Extended Gate skulle kunna medföra. Arbetet har genomförts av IVL tillsammans med Logistics Landscapers samt företrädare för projektets intressenter och finansiärer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.