Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Bidrag från Vinnova 155 562 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets mål är uppfyllt och har resulterat i en upparbetad digital plattform. Denna är en kontaktyta mellan aktörer inom akademi och inom lokala offentliga verksamheter samt regionala intermediärer. Som grund för plattformen ligger en utarbetad infrastruktur som inbegriper de respektive aktörernas åtaganden. Varje aktörs deltagande har preciserats. Förväntningar, resursåtgång, tidsramar, kommunikationskanaler, villkor, tidsbestämda aktiviteter samt lokalt förankringsarbete har tydliggjorts.

Resultat och förväntade effekter

Samverkan mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och regional FoUI-miljö (Forskning och Utveckling/Innovation Norrbottens Kommuner) har utvecklats. Detta har även medfört att båda organisationerna har fått en ökad legitimitet ute i kommunerna. LTU och FoUI har genom sammanförande av gemensamma intressen stärkt sina kopplingar till verksamheter i skola och förskola. Projektet har genom utökad tillgänglighet, ett gemensamt språk och perspektiv som inkluderar praktiknära intresseområden aktualiserat verksamhetsbehov som underbyggts med studenters examensarbete.

Upplägg och genomförande

Information från samtliga ingående aktörer har samlats och bearbetats kontinuerligt för att upparbeta en hållbar modell för samverkan. Det har innefattat att samordna LTU-interna diskussioner om kvalitet i examensarbeten och förslag från verksamheter med studenter och forskare. Den regionala FoUI-miljön har gett ingångar till kommunala verksamheter som nyttjats för att iscensätta gemensamma aktiviteter. Detta har skapat en ömsesidig förståelse för respektive verksamhets förutsättningar för samverkan och lett fram till en tidsmässigt realistisk och hållbar modell.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03426

Statistik för sidan