Evidensbaserat personcentrerat omhändertagande för alla patienter med långvarig smärta inom primärvården år 2030

Diarienummer 2018-04242
Koordinator Göteborgs Universitet - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Bidrag från Vinnova 765 112 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Vår vision är att ge alla patienter med långvarig smärta tillgång till personcentrerad, evidensbaserad vård år 2030. Långvarig smärta är komplex och dess behandling resurskrävande, vilket primärvårdens resurser och struktur inte kan möta idag. Genom samverkan mellan universitet, patientorganisationer och vårdgivare vill vi utveckla digitala verktyg i kombination med traditionella vårdlösningar för att bidra till en ekonomiskt, strukturellt och organisatoriskt hållbar lösning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i en handlingsplan med en utvecklad vision, delmål och konkreta projektplaner, tydligt förankrade hos brukare och vårdprofessioner. Den, inom projektet, utvecklade samverkansformen kommer efter det avslutade planeringsprojektet fortsätta att jobba med att förverkliga visionen. Vår ambition är att lyfta långvarig smärta inom primärvården och att vara en katalysator för multidisciplinär samverkan och öppenhet för moderna visionära lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet bedrivs genom aktiv samverkan mellan parter inom forskning, vård och patientgrupper, men även parter från områden vanligtvis skilda från vårdens. Tre större aktiviteter i form av workshops kommer anordnas under projekttiden, med olika fokus: 1) brukare och anhöriga, 2) vårdprofessioner och 3) bred samling runt utmaningen med långvarig smärta inom primärvården.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.