Eurostarsprojekt E!6611 Microfeed, Processum Biorefinery Initiative AB

Diarienummer
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 476 500 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att med hjälp av mikroorganismer omvandla industriella restströmmar (i.e. avgaser från geotermiska kraftverk och restströmmar från bioraffinaderier) till Single cell protein för användning som fiskmjölsersättning i fiskfoder. Projektet genomfördes enligt plan och målet uppfylldes: Single cell protein producerades från industriella restströmmarna och användes för att producera olika typer av fiskfoder. Fiskfodret utvärderades via fiskodlingsförsök.

Resultat och förväntade effekter

Odlingsförsök med olika typer av mikroorganismer på olika industriella restströmmar testades och optimerades i labbskala. Pilotbioreaktorer användes därefter för att producera tillräckliga mängder Single cell protein för efterföljande foder och utfodringsförsök. Olika varianter av fiskfoder tillverkades i vilka olika stora andelar av fiskmjölet ersattes med Single cell protein. Utfodringsförsök med fiskfodervarianterna resulterade i mycket lovande resultat med avseende på fisktillväxt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet utfördes i enlighet med projektplanen. En viss förlängning av projektet krävdes dock eftersom vissa delar av projektet tog längre tid än förväntat. Samarbetet mellan projektdeltagana fungerade väl och det är troligt att samarbetet mellan projektdeltagarna kommer att fortsätta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.