EUREKA ITEA2 SCALARE

Diarienummer 2013-01691
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 3 049 551 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Syftet med SCALARE-projektet har varit att stödja industrin i skalning av deras förmåga som mjukvaruutvecklare, från att vara en sekundär aktivitet till att bli en prioriterad verksamhet för att nå konkurrenskraftiga produkter. Projektet har bidragit med ett ramverk, ´Scaling Management Framework´, en stödjande metodik, samt en ´Canvas´ för att stödja skalning. Dessa har använts, vidareutvecklats och validerats i fallstudier. Lunds universitet har varit aktiva inom utveckling av ramverket och metodiken, samt i fallstudier.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna på projektet var att företag som var med i projektet skulle utveckla sin förmåga att utveckla mjukvara och att resultaten skulle spridas utanför projektet. Flera företag har förbättrat sin förmåga, både de där mjukvara var en ny aktivitet och där mer specialiserad kunskap krävdes, t ex om öppen källkod och arkitektur. Lunds universitet har bidragit med kunskap inom dessa områden. Lunds universitet har spridit resultat på flera seminarier med industrideltagare, främst i regionen men även internationellt.

Upplägg och genomförande

Vi har tagit fram ett ramverk med dimensioner för skalning och en mall för att genomföra fallstudier. Dessa har använts i fallstudier, både för att samla data till företagen och för att validera och iterativt utveckla ramverket. På detta sätt har vi tagit fram en modell som nu kan användas av företag utanför konsortiet.

Externa länkar

projektets hemsida hemsida för den bok som skrivits under projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.