EUREKA Eurostars E!7827 Photopro Nanologica

Diarienummer 2013-02972
Koordinator NANOLOGICA AB (PUBL) - Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 479 778 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Nanologica har under projektets gång utvecklat och skalat upp en process för silika-beläggning av fotoluminiscerande (självlysande) pigment. Totalt har Nanologica levererat ca 25 kg silika-belagt pigment till övriga projektpartners.

Resultat och förväntade effekter

De silika-belagda fotolumniscerande pigmenten uppvisar bibehållen fotoluminiscens samtidigt som vattenresistens och kemisk motståndskraft förbättras. Detsamma gäller när pigmenten formuleras i färg/bläck samt appliceras på prototyp motsvarande slutprodukt (självlysande produkter ämnade för brandskydd). Bläckformuleringen är mer framgångsrik än färgformuleringen: i bläcket kan en ingrediens exkluderas medan det i färgen behöver läggas till en eller flera (då den annars blir för viskös) jämfört med formulering med icke-belagt pigment.

Upplägg och genomförande

Längs projektets gång - då Nanologica utvärderat olika pigment, optimerat processen och skalat upp den - har det skett kontinuerlig utvärdering av både kemiskfysikaliska och optiska egenskaper. Dessa gjordes dels på själva de silikabelagda pigmenten, dels på dess formuleringar i färg respektive bläck och applicerat på prototyp. Denna löpande utvärdering har varit avgörande för att välja rätt väg framåt i respektive steg, och samarbetet mellan olika partners för att möjliggöra detta har fungerat utmärkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.