EUREKA Eurostars E!7827 Photopro Nanologica

Diarienummer 2013-02972
Koordinator NANOLOGICA AB (PUBL) - Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 479 778 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Nanologica har under projektets gång utvecklat och skalat upp en process för silika-beläggning av fotoluminiscerande (självlysande) pigment. Totalt har Nanologica levererat ca 25 kg silika-belagt pigment till övriga projektpartners.

Resultat och förväntade effekter

De silika-belagda fotolumniscerande pigmenten uppvisar bibehållen fotoluminiscens samtidigt som vattenresistens och kemisk motståndskraft förbättras. Detsamma gäller när pigmenten formuleras i färg/bläck samt appliceras på prototyp motsvarande slutprodukt (självlysande produkter ämnade för brandskydd). Bläckformuleringen är mer framgångsrik än färgformuleringen: i bläcket kan en ingrediens exkluderas medan det i färgen behöver läggas till en eller flera (då den annars blir för viskös) jämfört med formulering med icke-belagt pigment.

Upplägg och genomförande

Längs projektets gång - då Nanologica utvärderat olika pigment, optimerat processen och skalat upp den - har det skett kontinuerlig utvärdering av både kemiskfysikaliska och optiska egenskaper. Dessa gjordes dels på själva de silikabelagda pigmenten, dels på dess formuleringar i färg respektive bläck och applicerat på prototyp. Denna löpande utvärdering har varit avgörande för att välja rätt väg framåt i respektive steg, och samarbetet mellan olika partners för att möjliggöra detta har fungerat utmärkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.