EUREKA Eurostars E!7420 XyloPack SP

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 745 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

De flesta polymerer som används i förpackningar och som barriärmaterial idag är petroleumbaserade och bidrar efter sitt användande till växande sopberg och/eller ökad växthuseffekt. Dessutom är jordens fossila resurser begränsade och intresset för förnyelsebara råvaror för produktion av polymera material ökar. Projektet syftade till att utveckla en förnyelsebar syrgasbarriär för användning i kartong och nya förbättrade barriärformuleringar baserade på kolhydraten xylan togs fram. Barriäregenskaper mättes som syrgastransmission genom barriärbelagd kartong.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett växande intresse för miljömässigt hållbara förpackningsmaterial och att ersätta traditionella icke-förnyelsebara material med förnyelsebara och bionedbrytbara alternativ. Inom projektet gjordes en vidareutveckling av en barriärteknologi baserad på xylan, en hemicellulosa som kan utvinnas ur restprodukter från jordbruket. Genom en förbättring av syrgasbarriäregenskaperna vid hög omgivande fuktighet åstadkoms ett utökat användningsområde för teknologin. Syrgastransmission mättes både på material framtaget i laboratorieskala och i pilotskala.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade tre tekniska delprojekt. WP1 syftade till att ta fram modifierade formuleringar genom tillsats av fyllmedel till xylanbaserade barriärformuleringar. Dessa utvärderades i WP2 genom att filmer och bestrykningar framställdes och utvärderas med avseende på materialegenskaper med fokus på mekaniska egenskaper och syrgasbarriäregenskaper vid medelhög och hög omgivande luftfuktighet. I WP3 gjordes en uppskalning av materialberedningen följt av dispersionsbestrykning, extrudering och konvertering i pilotskala samt utvärdering av laminaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.