Ett svenskt välfärdslab - förstudie

Diarienummer 2013-05645
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det yttersta syftet är att tydligt bidra till att Sverige på bästa sätt ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Med stort fokus på implementering, istället för på innovation, skapas ett naturligt steg efter utveckling och testbäddar. Syftet med förstudien har varit att agera motor i att skapa förutsättningar för en stödverksamhet kring välfärdsteknologi, här kallat ´välfärdslabbet´.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien rekommenderar att ´välfärdslabbets´ uppgifter är: En arena för erfarenhetsutbyte Främja intresse och samla kunskap En arena för ny kompetens och nya affärsmodeller Insikt, utbildning och debatt Metoder och processtöd Stöd i verksamhetsutveckling Nästa steg föreslås vara att samla ett tjugotal intresserade kommuner i en gruppering som snabbt kan jobba med en praktisk implementering av välfärdsteknologi. Parallellt sker ett arbete med att skapa förutsättningar för finansiering av ´välfärdslabbet´.

Upplägg och genomförande

Förstudien har präglats av stor interaktion med aktörer inom välfärdsteknologi. I utgångsläget identifierades behov i kommuner och landsting. I ett följande skede identifierades lämpliga lösningar genom workshops med både leverantörsföretag och kommuner. Parallellt har ett koncept kring ´välfärdslabbet´ presenterats och diskuterats för och med myndigheter och organisationer, leverantörsföretag och kommuner, och med akademi. Ett särskilt seminarium kring förstudien genomfördes i Almedalen i juli 2014 för att samla synpunkter och erfarenheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.