Ett nytt högkapacitetssystem för avancerade cellanalyser - förstudie

Diarienummer 2011-02964
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att förbereda kommande FoU-projekt på bästa möjlig sätt. Detta inbegrep dokumentation, FTO, marknadsundersökning och tillverkning och testning av prototyp på P2-nivå. Alla delmål har uppfyllts med undantag av testrapporten på P1-nivå eftersom slutliga tester har utökats och fortfarande pågår.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått de resultat som vi förväntade oss i förstudien. Aktiviteten med att ta fram en teknisk och marknadsbaserad rapport över befintliga analysutrustningar på marknaden och deras frekvens och användarvänlighet har gett resultat som var över förväntan (genomfördes som ett examensarbete).

Upplägg och genomförande

Aktiviteter har genomförts av olika personer beroende på kunskap och tidigare erfarenhet vilket har varit tidseffektivast och genererat bäst resultat. Projektmöten har hållits veckovis. En avgränsad aktivitet har genomförts som examensarbete vilket har fungerat bra. Det gjorde att rapporten (aktiviteten) kunde baseras på ett stort informationsmaterial (besök hos flera universitet, kunder, telefonintervjuer o.s.v.).

Externa länkar

Gradientechs hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.