Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Diarienummer 2017-01416
Koordinator Skånes universitetssjukhus, Skåne - Avdelningen för Urologi
Bidrag från Vinnova 201 350 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Projektet handlar om en utveckling av metod som gör att de nerver som skadas i samband med prostatektomi kan växa tillbaka till sina målorgan och därmed återställa potens och erektionsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att genom vidare in-vitro och djurstudier verifiera vår hypotes och kunna påvisa regeneration och guidening av nerver till svällkropparna i penis, och därmed återställa de nervskador som uppkommer vid prostatektomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket, affärsutveckling, prototyputveckling, in-vivo studier i råttmodell och förberedelser för regulatoriska godkännanden. Avsikten är att under resterande del av 2017 utveckla tre prototypkandidater för vår tänkta device. Dessa kommer till en början verifieras i in-vitromodeller baserade på utväxt av odlade ganglieceller. Vidare kommer lovande kandidater under slutet på 2017 och halvvägs genom 2018 utvärderas i en in-vivomodell (råtta). Parrallellt med de experimentella försöken kommer även en plan för kommersialisering utformas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.