Etapp 2: System för Övervakning av Kritiska Områden

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 838 937 kronor
Projektets löptid januari 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att säkra ett kritiskt område genom att placera ut sensornoder som kommunicerar via radio och som konfigureras till ett pålitligt nätverk. En centralenhet ingår för övergripande analys och styrning. På grund av att Lansen Technology AB gick i konkurs har projektet fått avbrytas i förtid. Det innebär att målet för projektet bara delvis har kunnat uppfyllas. Resultat som finns: * 10 noder för trådlös kommunikation och med inbyggda sensorer * Ett antal specifikationer Resultat som saknas: * Sensor för markvibrationer * Verktyg för analys av sensordata * Verktyg för beslutsstöd

Resultat och förväntade effekter

I och med att projektet har fått avbrytas i förtid så är resultaten begränsade. Vad som uppnåtts är en fungerande basplattform bestående av noder med sensorer och som kommunicerar trådlöst och som kan överföra sensorinformation. Samarbetet inom projektet har varit värdefullt och gett kompetensuppbyggnad hos alla ingående parter. Projektet innebär också en möjlighet att bygga vidare på uppnådda resultat för andra forskningsprojekt. Hårdvara, programvara och specifikationer som tagits fram kan då användas som grund för dessa.

Upplägg och genomförande

Bortsett från Lansen Technology AB konkurs så har upplägget fungerat bra. Det har varit viktigt att först säkerställa gränssnitten (mekaniska, elektriska och programvarumässiga) eftersom parterna ansvarat för olika delar som ska fungera tillsammans. Administrativt har det också fungerat bra med många möten och kontinuerligt uppdaterad action-lista. De delar som saknas hos parterna hade säkerligen också fungerat bra; Lansen Technology AB för marksensor och AI-verktyg i centralenhet för SP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.