ESABALT Enhanced Situational Awareness to Improve Maritime Safety in the Baltic

Diarienummer 2013-05086
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 1 125 180 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att undersöka möjligheterna att förbättra sjösäkerheten i östersjön genom ökad situationsmedvetenhet. Strategin för att nå målet blev att utveckla ett koncept för ett integrerat system som skulle; - öka mängden information som kommuniceras till sjöss (trafik- och navigeringsinformation, väderinformation, miljöobservationer, etc.) - öka antalet användare, genom att vara tillgängliga för ett brett spektrum av aktörer inom den maritima sektorn - Ge en samlad informationsöversikt

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en förfinad idé om en kommunikationsplattform där informationsutbyte inom sjöfarten crowdsourcas i realtid. Kortfattat bygger systemet på ett gemensamt kommunikationsprotokoll, som definierar vilken typ av data som kan kommuniceras och hur den utbyts mot en central dataserver. Protokollet är öppet och tillgänglig för alla, något som t.ex. skulle kunna innebära att en elektroniktillverkare integrerar protokollet i sin senaste elektroniska navigationsplotter eller ett maritimt forskningsinstitut som lagrar data i ett statistiskt syfte.

Upplägg och genomförande

Som nämnts, var strategin att utveckla ett system som kunde öka mängden information, öka antalet användare samt ge en samlad informationsöversikt. I en enkätundersökning som genomfördes i projektet bland yrkesverksamma från den maritima sektorn hade en överhängande majoritet positiv inställning till detta. 86 % svarade dessutom att de skulle delta i crowdsourcing av denna typ, om möjligheten gavs. Ett fortsättningsprojekt planeras för tillfället, där det huvudsakliga målet är att realisera konceptet till ett operativt fungerande system.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.