Enmegavoltsutmaningen

Diarienummer 2013-02408
Koordinator SVENSKA ELFÖRETAGENS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS - Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 588 842 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En strategisk forsknings- och innovationsagenda som beskriver utvecklingen av nästa generations likströmkabelsystem har tagits fram. Det finns ett stort behov av att utveckla ett likströmskabelsystem för en miljon volt som skulle möjliggöra storskalig användning av el från förnybara källor samt utbyggnad av transnationella transmissionsnät för sammankoppling av kontinenternas elnät. Det tänkta kabelsystemet ger en överföringskapacitet som är ca fyra gånger högre än dagens och ska därigenom matcha luftledningarnas kapacitet. Agendan föreslår en samverkansplattform.

Resultat och förväntade effekter

Agendan beskriver dagens teknik och de utmaningar som behöver lösas för att nå agendans vision. Aktörerna bakom agendan är eniga om att en samverkansplattform är vägen framåt för att inom en rimlig tid få fram ett kabelsystem om en miljon volt. Aktörerna är redo att med agendan som bas forma ett strategiskt innovationsområde inom högspänningskabelteknlogi. Under Almedalsveckan presenterades agendan och i den debatt som följde var politiker från skilda partier ense om nödvändigheten i att vidareutveckla elnäten.

Upplägg och genomförande

Utarbetanndet av agendan har skett genom ett antal arbetsgruppsmöten där Sveriges främsta experter har deltagit och bidragit med sina kunskaper. Diskussionerna under och mellan mötena har lett fram till den gemensamma ståndpunkten att en samverkansplattform behövs. ABB, Borealis, Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Power Circle, SP, Svenska kraftnät, STRI, SwedNanoTech och Vattenfall har aktivit deltagit i agendaskrivandet som har koordinerats av Elforsk.

Externa länkar

Länk till Elforsks rapportdatabas varifrån Enmegavoltsutmaningen kan laddas ner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.