En systeminnovationsdriven Agenda 2030 för hållbara och smarta städer

Diarienummer 2017-05545
Koordinator Gröna Städer Ideell Förening
Bidrag från Vinnova 594 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att undersöka hur ett systembaserat angreppsätt för genomförandet av Agenda 2030 kan bidra till ett strategiskt lyft och ökad handlingskraft för utvecklingen av hållbara och smarta städer. Målet för projektet har uppfyllts på både analytiskt och kommunikativt och resultaten av projekten har diskuterats och kommunicerats med ett stort antal forskare och policyaktörer och har fått mycket positiv feedback.

Resultat och förväntade effekter

Ett analytiskt ramverk som utgör grunden för diskussionen om hur en systeminnovationsdriven Agenda 2030 kan bidra till ett strategiskt lyft och ökad handlingskraft för utvecklingen av smarta och hållbara städer. Fem konkreta förslag och möjliga åtgärder för framtida arbete med smarta och hållbara städer, inom ramen för Agenda 2030 Resultaten från projektet, dvs både analytiskt ramverk för och policybudskap kring systeminnovation och Agenda 2030 kan lyftas fram och kommuniceras som en inspirationskälla, såväl i en svensk som internationell kontext

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande är en kombinerad process som består av informationsinsamling och analys inom två områden: Olika policyinitiativ relaterade till systeminnovation för Agenda 2030. Vinnovas och kommunernas pågående arbete med och utvecklingsbehov för en systeminnovationsdriven Agenda 2030. Analysarbetet har genomförts med Gröna Städer som plattform och i nära samarbete med Gröna Städers Hållbarhetskommission. Resultaten från analysarbetet presenterades på ett seminarium i Riksdagen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.