En normkritisk analys av "hur gör djur" och deras forskare

Diarienummer 2018-01627
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen for ekologi och genetik
Bidrag från Vinnova 397 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation

Syfte och mål

Att genomföra normkritiska analyser av hur vi ser på vad som är honligt, hanligt och vanligt hos djur; samt hur synsätt växelverkar med forskarnas normer och perspektiv. Målet, i detta instegsprojekt, är att kartlägga förutsättningar för en konceptidé om ett framtida utbildningspaket - för att öka medvetenhet om och hur normer kan påverka kunskapsutveckling inom vetenskaps- och utbildningsmiljön evolutionär beteendeekologi.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att finna mönster i hur vi ser på vad som är hanligt och honligt hos djur, men att dessa beskrivningar kan vara påverkade av normer, och att det påverkar hur och vad vi studerar. Projektet avser att identifiera förutsättningar för ett normkreativt vetenskapligt arbete om kön hos djur, och deras forskares synsätt. Kunskapsunderlaget kan användas för ett framtida utbildningspaket för att medvetandegöra och utveckla en mer normkreativ syn om kön hos djur inom forskning, utbildning och populärvetenskap.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att initiera en litteraturstudie över forskning om djurs könsskillnader och sexuellt urval, för att analysera eventuellt förgivet-tagna könsmönster. Finns där normativt tänkande och hur ser det ut? Parallellt initieras en enkät-studie för att kartlägga forskarnas synsätt och förklaringsmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.