En åldrande befolkning

Diarienummer 2012-01848
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Den långsiktiga visionen är att skapa ett hållbart samhälle och tillvaro för äldre genom att utveckla ett lättillgängligt och helhetsskapande utbud av anpassade varor, tjänster och nätverk. För detta var agendans mål att bilda samverkansplattformar i form av möten och workshops som syftade till nya idéer och kontaktytor. Målet har uppfyllts genom fyra workshops med ett 30-tal organisationer. även mindre workshops och möten har hållits, liksom samverkan med andra agendor och resultatspridning.

Resultat och förväntade effekter

Ur diskussionerna kunde tre prioritetsområden identifieras: boende, nutrition och hälsa. För att nå visionen är det av vikt att arbeta preventivt med individen i fokus utifrån ett helhetsperspektiv där man arbetar för enkla och robusta regelverk och strukturer som gagnar individens autonomi. En satsning på välfärdsteknologi som gör befintlig teknik anpassad, tillgänglig och användbar för den äldre för oss närmre visionen och bygger på samverkan mellan olika aktörer, såväl privata som offentliga.

Upplägg och genomförande

Arbetet med forskningsagendan har varit multidisciplinärt för att kunna finna nya samspelseffekter och idéer. Fyra större workshops där ett 30-tal olika organisationer deltagit har hållits för att ta fram nya idéer där ansvarsfrågor inom och mellan olika innovationskedjor och ett helhetstänk varit viktiga. Dessutom, samverkan med andra agendor och resultatspridning vid möten med teman rörande äldre. Upplägget har fungerat väl och intresset för agendan har varit stort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.