ELVIS (Elproduktion/transmission i Vinnovas Strategiska Forsk och Innov agendor)

Diarienummer 2012-01901
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för höstens arbete har varit att göra en inventering av synpunkter hos centrala aktörer inom den svenska elbranschen för att få en bild såväl av dagsläget som av vilken väg vi bör gå, vilka hinder och möjligheter som föreligger och vilka behovsluckor vi kan fylla igen. Syftet har varit att skapa en plattform utifrån vilken vi kan initiera forskningsprojekt och samarbeten, samt förbättra kunskapsöverföringen mellan industri och akademi. Detta mål har uppfyllts till belåtenhet och vi har nu en sammanställning av synpunkter som kommer att ligga till grund för vårt framtida arbete.

Resultat och förväntade effekter

Höstens inventeringsarbete resulterade i ett antal uppslag till forskningsprojekt inom vilka deltagare från näringsliv och akademi kommer att samarbeta. Dessa uppslag ska nu utvecklas till projektbeskrivningar och sedan presenteras för de medverkande som själva får ta ställning till vilket eller vilka projekt de önskar delta i. Vår förhoppning är att dessa projektidéer i sin tur kommer att ge upphov till nya uppslag till samarbeten, och att projektet på så sätt kommer att utvecklas på ett tämligen organiskt sätt.

Upplägg och genomförande

Till samtliga deltagare ställdes 19 frågor kring utvecklingen för dagens elenergisystem. Majoriteten intervjuades vid möten, ett antal på telefon och några gav skriftliga svar på frågorna. Intervjuerna varade mellan 1-1,5 timme, spelades in, transkriberades och sammanfattades i ett dokument. Sammanfattningen presenterades för deltagarna och dessas respons efterfrågades. Arbetsgången fungerade väl och deltagarna har uttryckt ett stort intresse för den plattform som ELVIS ska utgöra som mötesplats mellan akademi och näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.