Elvinsch

Diarienummer
Koordinator Seldén Mast Aktiebolag - Selden Mast AB
Bidrag från Vinnova 2 570 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en ny elvinsch med unika egenskaper, bland annat beträffande montage på båt, styrning och drivning, men framför allt brukarnyttan för slutkunden/användaren. Elvinschen skall komplettera företagets befintliga vinschprogram vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda båtvarv och eftermarknadskunder ett komplett produktprogram. Målsättningen att efter avslutat FoU-projeket ha demonstrerat ett proof-of-concept för elvinschen samt upprättande av en utvecklings- och kommersialiseringsplan får anses som uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Utöver de två vinschprodukter som har redovisats har elvinschprojektetresulterat i ytterligare en manuellt driven vinschprodukt somföretaget utvecklar på egen hand och som kommer att göra Seldéns utbud av vinschmodeller heltäckande. Elvinschprojektet har ocksåresulterati omkonstruktion av motordrivning för rullmaster och rullfockssystem vilkanu är under vidareutveckling. Beredning för produktion har påbörjats i företagets anläggning i Svartå/Degerfors där produktions- och lageryta utökats tillsammans med investeringar i ny maskinutrustning. Företaget kommer att behöva nyanställa 3-5 personer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med ett fåtal störningar. Ett sent byte av konceptspår beträffande styrsystem samt ett annat delprojekt har försenat och fördyrat dessa delprojekt, vilket dock tidsmässigt har kunnat/kommer att kunna tas igen. även fördyringen av utvecklingskostnaderna kommer att betala tillbaka sig på grund avavsevärt förbättrade uppnådda resultat. Kombinationen att driva utvecklingsarbetet ihop med högskola och expertkonsulter har varit mycket fruktsamt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.