ELOV Energy-efficient LOw-emission Vehicle laboratory

Diarienummer 2013-01874
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En förstudie kring möjligheterna att skapa en ny resurs för utveckling av fordon och drivlinor i krävande miljöer har genomförts efter initiativ från fordonsindustrin. Avsikten är att undersöka möjligheterna för en nyetablering av en storskalig öppen laboratoriemiljö (testbädd) med möjlighet att variera lufttryck, temperatur, luftfuktighet, solstrålning och fartvind för vägfordon. Förstudien ger stöd för att fortsätta arbetet med projektering, byggnation och etablering av testbädden ELOV.

Resultat och förväntade effekter

ELOV blir en storskalig anläggning för provning och utveckling av personvagnar, lastvagnar och bussar i simulerat klimat i kombination med kompetens för forskning och teknisk problemlösning. Genom att skapa ELOV skapas en unik testbädd för utveckling och innovation av energieffektiva vägfordon. Testbädden kommer att positionera den svenska kompetensen inom området för både svensk och europeisk fordonsteknik. Tillsammans med forskning och utveckling inom andra kärnområden ger ELOV-miljön förutsättningar för en livskraftig svensk fordonsindustri.

Upplägg och genomförande

Förstudien har arbetat med flera olika frågor: - Tillsammans med industri och tänkbara leverantörer av anläggningen har tekniska prestanda specificerats. - Områden för forskning och innovation kopplade tilltestbädden samt principer för utnyttjande av testbädden har analyserats. - De affärsmässiga aspekterna på drift av testbädden har analyserats. - Motivbild och frågor kring testbäddens utveckling. Motivbilden för förstudien har sammanfattats och möjligheterna att utveckla testbädden har belysts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.