Ekologisk efterbehandling -företagsdrivna efterbehandlingsmetoder för biologisk mångfald & ekosystemtjänster

Diarienummer 2014-06084
Koordinator ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG - Enetjärn Natur AB
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att ta fram innovativa metoder för efterbehandling av före detta industrimark med syftet att bidra till en ökad hållbarhet i stads- och samhällsutveckling. Efterbehandlingsmetoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är ett relativt nytt fenomen som inte många företag arbetar med. Samtidigt finns det kunskap och intresse för dessa frågor som gör att det finns potential att utveckla arbetet. Vi har introducerat begreppet ekologisk efterbehandling och belyst möjligheterna med att integrera detta under drift och efterbehandling.

Resultat och förväntade effekter

Stora delar av projektets resultat har tillgängliggjorts i en handbok om ekologisk efterbehandling. Tanken är att handboken och dess bilagor ska fungera som en kunskaps- och inspirationsbank till vad som går att göra för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling. Under arbetet med projektet identifierades ett behov av ett nätverk för olika organisationer och aktörer som idag arbetar eller har för avsikt att arbeta med ekologisk efterbehandling. Arbetet med ett sådant nätverk har påbörjats och nätverket har fått namnet EkoNätet.

Upplägg och genomförande

För att undersöka och beskriva marknads- och ekologisk potential av ekologisk efterbehandling har vi utfört en analys av potential att gynna naturvärden och sociala värden samt möjligheten att skapa ekosystemtjänster. Vi har även utfört en behovs- och kostnadsanalys och en arealmässig analys av potentialen för ekologisk efterbehandling i gruvor och inom stål- och smältverksanläggningar. Utifrån en litteratursammanställning och kontakt med relevanta aktörer har vi slutligen tagit fram en stomme till en generell arbetsmetod för ekologisk efterbehandling av industriell mark.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.