eGovlab - Nationell demonstrations- och testmiljö för offentlig innovation

Diarienummer 2013-05270
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med eGovlab - Nationell demonstrations- och testmiljö för offentlig innovation (NDT) är att erbjuda en nationell arena för demonstration och test av e-förvaltningslösningar. Målsättningarna för den här projektperioden har uppfyllts väl och NDT har nu en fungerande teknisk infrastruktur och två initierade strategiska projekt. Dessutom ligger delar av de initiala resultaten till grund för den utställning som öppnar på Digital Art Center under hösten. I tillägg till de planerade målsättningarna för projektperioden har en fallstudie på Stockholm stad genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten svarar väl mot de förväntade effekterna i det här skedet av projektet. De effekter som främst eftersträvats har varit att skapa kännedom om NDT, vilket vi lyckats väl med, och att etablera en fungerande teknisk infrastruktur som svarar mot de behov som de strategiska projekten har. Den tekniska infrastrukturen är betydligt mer mogen än de behov som de strategiska projekten i dagsläget har vilket gör att NDT kan ta emot mer tekniskt krävande projekt än de som de strategiska projekten ännu utgör. Vi har bl.a. tillfrågats att utvärdera den estniska statens plattform X-Roads.

Upplägg och genomförande

Projektet har lagts upp i fyra arbetspaket som löper över de fem projektfaserna. De fyra arbetspaketen utgörs av marknadsföring, demonstration och test, forskning samt projektledning. Detta upplägg har hittills svarat mot de behov som projektet har. Däremot kan vi konstatera att behovet av förändringsledning och facilitering av olika intressenters behov och förväntningar i de två strategiska projekten är stort. Utan en fortsatt finansiering av Vinnova kommer det blir svårt att driva dessa processer framöver.

Externa länkar

Informationswebb.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.